078-6185571Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder
verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en
afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De
klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder
bevredigende oplossing.
Deze klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Vlijtig Liesje Thuishulp BV.

 1. Over een gedraging van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de
  zorgverlening kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de zorgaanbieder door
  de cliënt, een nabestaande van de overleden cliënt, dan wel een
  vertegenwoordiger van de cliënt. Voorts kan over de weigering van de
  zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als
  vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een
  klacht worden ingediend.
  Klager dient zijn klacht schriftelijk in te dienen bij Vlijtig Liesje Thuishulp ter attentie van
  Klachten- en incidentenafhandeling.
  Dit kan per email of per post:
 1. De zorgaanbieder bevestigt z.s.m. doch uiterlijk binnen 3 werkdagen aan klager de
  ontvangst van de klacht.
 2. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht.
 3. De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en
  de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
  Klager kan zich desgewenst wenden tot de klachtenfunctionaris teneinde zich te
  laten bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te
  komen. Dit kan door bemiddeling. Bemiddeling door een klachtenfunctionaris is een
  geschikt middel om te komen tot een oplossing van een klacht. Bemiddeling kan ook
  op verzoek van de zorgaanbieder. Bemiddeling kan echter alleen met toestemming
  van beide partijen.
  De wijze waarop een bemiddelingstraject verloopt is aan het slot van deze
  klachtenregeling beschreven in artikel 8.
 4. De klager wordt door de zorgaanbieder op de hoogte gehouden van de voortgang
  van de behandeling van de klacht.
 5. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening
  van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met
  redenen omkleed is aangegeven welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar
  aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen
  waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
  Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel
  van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in lid 6 genoemde
  termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor
  het verstrijken van de termijn van 6 weken schriftelijk mededeling aan de klager.
 6. Indien klager het niet eens is met de schriftelijke mededeling, zoals bedoeld onder
  punt 6, of indien de mededeling uitblijft binnen de daarvoor geldende termijn, kan
  klager zijn klacht voorleggen aan een Geschilleninstantie zoals bedoeld in art. 18
  Wkkgz.
  Vlijtig Liesje Thuishulp is aangesloten bij:
  Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil
  Stichting Zorggeschil, Postbus 132, 8430 AC, Oosterwolde
  info@zorggeschil.nl
  085 – 273 32 19
 7. Advies, bijstand en bemiddeling door de klachtenfunctionaris Quasir
  a. Indien de klacht nog niet is geuit bij de zorgaanbieder, dan verwijst de
  klachtenfunctionaris de klager terug naar de zorgaanbieder, tenzij b van
  toepassing is.
  b. Indien klager zich wenst te laten adviseren en/of bijstaan bij het formuleren
  van een klacht dan zal de klachtenfunctionaris klager hierin adviseren en/of
  bijstaan;
  c. Indien klager zich wenst te laten bijstaan bij het vinden van een oplossing in
  de vorm van bemiddeling dan verloopt dit traject als volgt:
  i. de Klachtenfunctionaris neemt contact op met de zorgaanbieder en
  vraagt haar om in te stemmen met bemiddeling;
  ii. de Klachtenfunctionaris draagt zorgt voor de organisatie van de
  bemiddeling, welke enkel kan plaatsvinden met instemming van klager
  en zorgaanbieder;
  iii. alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft
  vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met
  de direct betrokkenen;
  iv. de Klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel een
  verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
  v. indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en
  zorgaanbieder, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een
  mail van de klachtenfunctionaris aan beide partijen, die dit vervolgens
  dienen te bevestigen;
  vi. indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen
  oplossing is bereikt dan stopt het bemiddelingstraject.
  d. Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kan plaatsvinden voordat klager
  een klacht heeft ingediend conform punt 1 van deze regeling of nadat een
  klacht is ingediend, gedurende de behandeling van een klacht.
  i. voordat klager een klacht heeft ingediend:
  ii. Indien de bemiddeling niet tot een oplossing leidt van de onvrede van
  klager, dan wijst de klachtenfunctionaris klager op de mogelijkheid om
  een klacht in te dienen.
  iii. nadat klager een klacht heeft ingediend:
  iv. In dat geval vindt de bemiddeling plaats in het kader van het
  onderzoek en behandeling zoals bedoeld in artikelen 3 en 4. De
  zorgaanbieder dient dan voort te gaan met de behandeling en
  binnen de gestelde termijn (6 weken met toegestemde verlenging van
  4 weken) de schriftelijke mededeling aan klager te doen, zoals
  bedoeld in artikel 6.