078-6185571

Deze privacyverklaring van toepassing op alle klanten, aspirant-klanten, medewerkers of andere personen die gegevens hebben verstrekt aan Vlijtig Liesje Thuishulp.

Identiteit

Vlijtig Liesje Thuishulp BV is gevestigd op de Kamerlingh Onnesweg 57, 3316 GK te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58610510.

Inleiding

Er zijn meerdere situaties waarin u persoonsgegevens direct aan ons doorgeeft. Zo kunt u persoons- en contactgegevens verstrekken om met ons te communiceren of gebruik te maken van onze diensten. Om bij ons te solliciteren en via ons uw werk uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  • Bankrekeningnummer

Vlijtig Liesje Thuishulp verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vlijtig Liesje Thuishulp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • burgerservicenummer (BSN)


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vlijtigliesjethuishulp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doeleinden van de verwerking

Het verwerken van persoonlijke gegevens is nodig in het kader van uitvoering van de werkzaamheden en/of het aangaan van een overeenkomst om deze diensten bij u te verstrekken.

Duur opslag van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen zolang dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden uw gegevens binnen 6 maanden gearchiveerd of op uw verzoek vernietigd.

Gegevens in het kader van de WMO of PGB hebben een bewaartermijn van uw gegevens van 15 jaar na beëindigen van de dienstverlening.

Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard i.v.m. onze boekhoud- en administratieplicht.

Toegang tot gegevens

Er zijn meerdere partijen die voor de uitvoering van de dienstverlening, toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens:

Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat medewerkers en uitvoerende krachten kunnen beschikken over uw gegevens, ten minste over: naam, adres en telefoonnummer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SaaS- oplossingen, allen met een eigen beveiliging en gelimiteerde toegang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vlijtig Liesje Thuishulp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlijtig Liesje Thuishulp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vlijtig Liesje Thuishulp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vlijtigliesjethuishulp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vlijtig Liesje Thuishulp zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vlijtig Liesje Thuishulp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vlijtig Liesje Thuishulp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlijtigliesjethuishulp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vlijtig Liesje Thuishulp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vlijtig Liesje Thuishulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vlijtigliesjethuishulp.nl.

Recht op inzage

U hebt recht op inzage in welke gegevens wij van u bewaren. Om dit op te vragen neemt u contact met ons op (zie Contactgegevens). Voor vertoon van deze gegevens wordt gevraagd om bewijs van identiteit. U kunt dit verzoek schriftelijk bij ons indienen via info@vlijtigliesjethuishulp.nl of per brief naar adres Kamerlingh Onnesweg 57, 3316 GK Dordrecht.

Contactgegevens

Vlijtig Liesje Thuishulp

Kamerlingh Onnesweg 57

3316 GK Dordrecht

Tel: 078-6185571

Email: info@vlijtigliesjethuishulp

Aanpassen Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Wijziging zullen op onze website kenbaar worden gemaakt.